Quyết định 696/QĐ-VPCP năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ
696/QĐ-VPCP
Quyết định
Còn hiệu lực
16-11-2023
01-12-2023