Thông tư 08/2023/TT-BKHĐT Quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê
08/2023/TT-BKHĐT
Thông tư
Chưa áp dụng
02-10-2023
15-11-2023