Thông tư 09/2023/TT-BKHĐT Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
09/2023/TT-BKHĐT
Thông tư
Chưa áp dụng
09-10-2023
01-01-2024