Thông tư 21/2023/TT-BYT Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
21/2023/TT-BYT
Thông tư
Còn hiệu lực
17-11-2023
17-11-2023